Rangering og uttak av spillere

Invitasjoner vil sendes ut på mail 2-3 uker før hver lukkede samling.

Rangering av spillere vil gjennomføres ca en uke etter hver samling. Rangeringen vil gjøres i kategorier basert på kjønn og posisjon.

Antallet inviterte spillere i hver kategori er ikke fastsatt, men avhenger av:

 1.  Seleksjon
  • Landslagssamlinger er uttakskomiteens viktigste verktøy for å kunne velge det beste laget, med de beste spillerne. Samlingene må legge til rette for at seleksjon og spillervurdering skal kunne gjøres på en så god måte som mulig. Spillere som utmerker seg positivt og ønskes med videre har derfor prioritet over spillere som ikke utmerker seg i like stor grad.
 2. Samspill
  • Utøverne som skal representere Norge til sommeren bør ha så god kjennskap og treningserfaring med hverandre som mulig. Gode prestasjoner på rumpeldunkbanen krever mer enn bare individuelle ferdigheter. Samspill kommer gjennom trening, og det er derfor viktig at spillerne som velges ved endelig uttak har hatt et bra treningsoppmøte. Dette vil spille en større rolle i invitasjonsprosessen nærmere turnering.
 3.  Treningsbehov
  • Både god seleksjon og samspill avhenger av at treningskvaliteten på samlinger er høy. Uten gode treningspartnere, nok innbyttere og høy intensitet blir både treningsutbyttet og vurderingsgrunnlaget dårlig. Uttakskomiteen mener en treningstropp på 25-35 motiverte spillere er optimalt for å få en så bra trening som mulig. Spillere som kan bidra med å øke treningskvaliteten vil bli prioritert for invitasjon.
 4. Spillerutvikling
  • Landslagssamlinger er en god arena for å utvikle det individuelle ferdighetsnivået til spillere i Norge. Man har mulighet til å utfordre enkeltspillere på en måte som man ikke får til i andre settinger. Treningssituasjonen er unik i rumpeldunksammenheng og langsiktig spillerutvikling er viktig for både landslaget og idretten i Norge generelt. Spillere som kan ha et høyt læringsutbytte av å delta på samlinger kan bli prioritert til en viss grad.

Endelig lag – Hvor mange blir tatt ut og hva er mine sjanser?

Forrige landslagstropp hadde 21 spillere. Det endelige landslaget som tas ut til European Games 2022 (EG22) kommer sannsynligvis også til å ta ut 21 spillere. Mengden spilletid vil variere, men bli tydeliggjort når man eventuelt tas ut.

Uttakskomiteen ønsker å presisere at fordelingen av posisjoner ikke er fastsatt. Posisjonsfordelingen til speidere og enkeltspilleres bidrag på laget er eksempler på ting som vil være med på å påvirke den endelige posisjonsfordelingen.

Seleksjonskriterier og retningslinjer for landslaget sesongen 2021/2022

Spillerne skal i hovedsak velges ut slik at Norge gjør det best mulig under EG22. Dette gjelder både etter individuelle ferdigheter og samspill med resten av laget. Det skal likevel legges særlig vekt på fremtidig utvikling av det norske landslaget. Dette betyr i praksis at dersom nivåforskjellen mellom to spillere ikke er for stor, skal den spilleren som også kan representere Norge ved fremtidige turneringer velges. Dersom nivåforskjellen er stor nok, skal spilleren som er best velges, uavhengig av fremtidig mulighet for spill.

Seleksjonen skal først og fremst baseres på landslagssamlinger arrangert gjennom sesongen 2021/2022. Spillere som ønskes vurdert for landslagsspill skal delta på alle samlinger de er invitert til, med mindre det er tungtveiende grunner for å ikke delta. Dette kan for eksempel være på grunn av økonomi, jobb eller studier. I tillegg bør apparatet se på spill under turneringer.

Invitasjon til landslagssamlinger skal baseres på spill under åpne landslagssamlinger eller turneringer. I tillegg kan trenere på klubblag anbefale spillere til vurdering. Denne anbefalingen veier tungt, og apparatet bør invitere denne spilleren til en lukket samling med mindre særlige grunner veier mot – eksempelvis at de allerede har vurdert spilleren som tydelig for svak for landslagsspill. Denne muligheten er spesielt viktig for å fange opp talenter som rekrutteres for vårsemesteret, og ikke har mulighet for deltakelse på de åpne samlingene.

Det bør inviteres rundt 30 spillere til hver samling for å opprettholde et godt nivå på treningene med tilstrekkelig med innbyttere. Dersom spillere takker ja til invitasjon for så å ikke dukke opp uten varsel eller på kort varsel uten god grunn, kan seleksjonsapparatet vurdere å ikke invitere spilleren til neste samling. God grunn vil omfatte sykdom, uforutsette hendelser e.l.

Dersom en spiller frasier seg plassen de har akseptert på kort varsel uten god grunn og seleksjonskomiteen ikke rekker å få inn en erstatter, vil en eventuell treningsavgift fortsatt måtte betales av den opprinnelig inviterte spilleren. Kort varsel defineres og kommuniseres ut til spillerne av seleksjonskomiteen.